artist’s portfolio

TUOMAS LAITINEN

Style Departments TUOMAS LAITINEN STYLIST balenciaga4_Page_1

SSAW BY CHRIS VIDAL TENOMAA

Style Departments TUOMAS LAITINEN STYLIST balenciaga1_Page_2
Style Departments TUOMAS LAITINEN STYLIST balenciaga_Page_3
Style Departments TUOMAS LAITINEN STYLIST balenciaga1_Page_4
Style Departments TUOMAS LAITINEN STYLIST balenciaga1_Page_5